Giờ Trung Quốc: Múi Ngày Giờ Trung Quốc so với Việt Nam

Trung Quốc bây giờ là mấy giờ? Múi giờ chuẩn của Trung Quốc có mấy [...]

Trung Quốc có Bao nhiêu Tỉnh, Bao nhiêu Thành phố?

Trung Quốc có bao nhiêu tỉnh Thành Phố? Trung Quốc tên gọi chính thức là [...]